Psychoterapia indywidualna – jest metodą leczenia w formie dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą, prowadzącą do poprawy zdrowia, samopoczucia, funkcjonowania, a także relacji z innymi oraz lepszego rozumienia siebie, swoich problemów i czynników je wywołujących. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi, a następnie zawarciem kontraktu terapeutycznego.
Czas trwania psychoterapii uzależniony jest przede wszystkim od charakteru trudności, z jakimi zgłasza się konkretna osoba, warto jednak pamiętać, iż jest to proces, który jeśli ma powodować trwałe efekty i uruchomić motywację do zmiany nie może zakończyć się po kilku spotkaniach.

Porada psychologiczna – zazwyczaj jednorazowe spotkanie o charakterze interwencyjnym (jeśli zgłaszany problem daje takie możliwości).
Obejmuje również wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Konsultacja psychologiczna – zazwyczaj jedno do trzech spotkań służące zorientowaniu się w aktualnej sytuacji danej osoby oraz mające za zadanie wyszukanie optymalnej propozycji dalszych działań, pomocy lub leczenia. Może również obejmować ogólną analizę aktualnego funkcjonowania osoby w kontekście pojawiających się trudności.

Diagnoza psychologiczna – działania służące ocenie psychologicznej oraz opisowi psychospołecznego funkcjonowania osoby. Może obejmować całościową ocenę funkcjonowania lub dotyczyć jedynie jego wybranych aspektów, np. osobowości, funkcjonowania intelektualnego, funkcji poznawczych, zaburzeń neuropsychologicznych itd. Zazwyczaj badanie psychologiczne wykonywane jest ze wskazań lekarza lub na potrzeby MOPS, ZUS albo Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy możliwe jest sporządzenie opinii psychologicznej.